Zubic
Logo

REZERVACIJE TERMINA I POGODNOSTI ZA UNAPRED PLAĆENE USLUGE

REZERVACIJA TERMINA ZA VELIKE ZAHVATE

Kako bi IDC Ružević bio u mogućnosti rezervirati Vam termin za velike operativne ili Implanto-protetske zahvate, svaki pacijent dužan je za potvrdu rezervaciju izvršiti uplatu akontacije najmanje u visini 50% od cijene same ponude osobnim dolaskom u Centar ili na račun Centra.

Preostali dio iznosa ugovorenog zahvata potrebno je uplatiti najkasnije 48 sati prije dogovorenog termina predaje trajnog rada, ili donijeti na dan predaje, osim ako nije drukčije dogovoreno.

Ukoliko pacijent nije u mogućnosti doći na dogovoreni zahvat zbog opravdanih razloga i blagovremeno je obavijestio IDC Ružević, najkasnije 24 sata prije zakazanog termina, iznos uplaćene akontacije pacijent može iskoristiti za isti operativni zahvat unutar roka od tri mjeseca od dana otkazivanja, te isti nije moguće zamijeniti za druge usluge. IDC Ružević zadržava pravo na uplaćenu akontaciju te ista neće biti vraćena pacijentu.

Ukoliko pacijent odustane od zakazanog operativnog zahvata i o tome ne obavijesti IDC Ružević, ili obavijesti manje od 24 sata prije dogovorenog termina,bez valjana razloga,pacijentu će se zaračunati stvarni gubitak i trošak angažmana bez rada, i taj se iznos nadodaje ponudi.

Ukoliko pacijent zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti iskoristiti sve dogovorene usluge, IDC Ružević daje pacijentu rok od 6 mjeseci od dana izdavanja računa predujma da iste radove uradi ili ih može prenijeti na korištenje trećoj osobi.

POGODNOSTI ZA UNAPRIJED PLAĆENE USLUGE

Pacijent je dužan iskoristiti sve usluge iz unaprijed uplaćenih ili započetih radova u roku od 1 godine od dana izdavanja računa i uplate akontacije.

Ukoliko pacijent u navedenom roku ne iskoristi sve usluge iz unaprijed dogovorenog i uplaćenog paketa, isti nema pravo na povrat novca bez valjanog obrazloženja za usluge koje nije iskoristio.

Ukoliko pacijent odustane od početka radova isti nema pravo na povrat novca.

IDC Ružević garantira kvalitetu svake izvršene i pružene usluge, međutim zbog jedinstvenosti ljudskog tijela i individualiziranih reakcija svakog pojedinog organizma uvijek postoji mogućnost da se željeni rezultati ne ostvare ili da se isti ostvare u manjoj mjeri, a posebno ukoliko se pacijent ne pridržava svih koraka koji su potrebni a s kojima je unaprijed bio upoznat. Pacijent u tom slučaju nema pravo na povrat novca uplaćenog za dogovorene usluge.

Komunikacija između doktora – ordinarijusa i samog pacijenta je najvažnija stvar u ostvarivanju pacijentovih prava i naših obaveza.

Jasni dogovor na samom početku i plan terapije koji se moraju poštivati obostrano temelj su povjerenja i garancija konačnog uspjeha na obostrano zadovoljstvo.

Kontaktirajte nas

Nužno je prihvatiti opće uvjete.