Zubic

GARANCIJA NA RESTAURATIVNE I ENDODONTSKE ZAHVATE

Svi kompozitni ispuni imaju garanciju 2 godine, dok keramički ispuni ( inlay, onlay, overlay i endo-krunica ) imaju garanciju 3 godine.

Na liječenja kanala korijena zuba koja uključuju punjenje korijenskog kanala dajemo garanciju od 3 godine koja započinje nakon kontrolnog RTG snimka liječenog zuba u periodu 3 mjeseca od punjenja kanala.

Ova garancija kod liječenih zuba ne vrijedi za zube opterećene procesnim radnjama ili zube koji su tretirani neuspješno prije nas na nekom drugom mjestu

GARANCIJE ZA PROTETSKE RADOVE

Za sve urađene protetske radove radimo protokol predaje kojeg je pacijent dužan potpisati čime se slaže u potpunosti sa cjelokupnim radom koji mu se predaje. Time pacijent potvrđuje da su ispunjena sva njegova očekivanja i prvotni dogovor.

Sve metal - keramičke krunice, CAD / CAM - bezmetalne krunice,kompozitni i keramički mostovi, wironit i totalne proteze imaju garanciju 5 godina.

Garancija se odnosi na djelomičan ili potpuni lom materijala (kompozitnog ili keramičkog) i na tehnička oštećenja protetskog rada- lom keramike te pucanje mosta ili proteze. Dajemo 2 godine garanciju na ljuskice ( Venire ).

Retencijski elementi poput retencijskih kopči, odnosno ankera na protezema, imaju garanciju 2 godine.

Garancija se ne odnosi na privremene krunice, mostove i mobilne proteze kao privremena rješenja. Garancija vrijedi samo ukoliko se pacijent pridržava uputa liječnika i jamstvenih uvjeta ( POGLEDATI DIO KADA GARANCIJU NE PRIHVAĆAMO )

GARANCIJE ZA IMPLANTATE I IMPLANTO-PROTETSKE KOMPONENTE

Za sve urađene implanto-protetske radove radimo protokol predaje kojeg je pacijent dužan potpisati čime se slaže u potpunosti sa cjelokupnim radom koji mu se predaje. Time pacijent potvrđuje da su ispunjena sva njegova očekivanja i prvotni dogovor. Doživotno tvorničko jamstvo na implantate MIS i STRAUMAN NEODENT. Svaki naš ugrađeni implantat nosi garanciju na materijal ( 100 % čisti TITAN ) kojom se dokazuje odsutnost bilo kakvih nečistoća materijala.

Sama garancija i originalnost implantata dokazuju se uz pomoć putovnice implantata ( implantološke knjižice ) koju dajemo svakom pacijentu s jedinstvenim serijskim brojem i kodom za svaki ugrađeni implantat,kao i datum ugradnje.

Garancija se odnosi na gubitak implantata,djelomičan ili potpuni lom implantata. Ukoliko se na implantatima izvrši bilo kakav tip zahvata u drugoj stomatološkoj ordinaciji, garancija prestaje važiti. Osim toga dajemo i 5 - 10 godina garancije na protetske komponente koje ugrađujemo (Multi-Unit-Abutment i vijak), ovisno o kojem implantološkom sustavu se radi.

U slučaju da se implantat iz bilo kojeg razloga ne oseointegrira zamjenjujemo neintegrirani implantat na trošak IDC Ružević isključivo klijentu kojem je implantat ugrađen u našoj klinici, uz uvjet da se isti pridržavao svih naših uputa i dolazio na redovite post-operativne kontrole u dogovoru sa protokolom IDC Ružević.

PROTETIKA NA IMPLANTATU (KRUNICE, MOSTOVI)

Ukoliko dođe do gubitka zubnog implantata potrebno je uraditi zamjenu protetskog rada. Uzimajući u obzir razloge ispadanja implantata ovisit će činjenica tko snosi troškove protetike. Ukoliko je do gubitka implantata došlo odmah na početku protetskog liječenja trošak novog rada snosi IDC Ružević

Ukoliko je do gubitka implantata došlo radi nedolaska na kontrole, loše higijene i uopće nepridržavanja naših uputa te razloga na koje nije mogla utjecati IDC Ružević, trošak novog rada snosi klijent.

GARANCIJU NE PRIHVAĆAMO UKOLIKO

· pacijent ne dolazi na redovite kontrole i preventivni stomatološki pregled,najmanje jednom u 6 mjeseci do godinu dana ovisno o procjeni i uputi izvršitelja usluge,

· pacijent ne održava higijenu na način i prema prema uputama doktora o održavanju oralne higijene i sa materijalima i uređajima koji su preporučeni,(informacije dostupne na webu i u ordinaciji).

· pacijent neispravno koristi i ne održava mobilne protetske nadomjeske ( KOMBINIRANE RADOVE SA POSEBNIM VEZAMA ), te su oštećenja uzrokovana nepažnjom pacijenta.

· pacijent ne prihvaća terapiju koju je potrebno provesti u slučaju da se na kontrolama utvrdi mogućnost razvoja bolesti koje mogu kompromitirati rad,

· dođe do nastanka opće bolesti koja ima utjecaj na žvačni sustav pacijenta (npr. dijabetes, epilepsija, osteoporoza, kemoterapija, zračenje u onkoloških pacijenata),

· pacijent značajno izgubi ili dobije na težini kroz kratak vremenski period ( npr. 6-12 mjeseci ) što bitno može prouzročiti promjene kako na fiksnim a naročito ma mobilnim radovima,

· ako nastanu oštećenja uslijed incidenata ili hitnih intervencija koja su uzrokovana primjenom vanjskih sila (npr. sportovo,udarac, tučnjava, pad, saobraćajna nesreća),

· ako nastanu oštećenja prouzrokovana lošim prehrambenim i drugim navikama,

· ako nastanu neka druga oštećenja zbog okolnosti na koje IDC Ružević nije mogao utjecati.

· se pacijent generalno od samog početka ne pridržava uputstava liječnika ili pak odbija terapiju o zaštiti protetskih radova, npr: redovito nošenje noću posebne zaštitne udlage ( RADI ZAŠTITE ZUBI ) ukoliko je propisana kao dio terapije.

Kontaktirajte nas

Nužno je prihvatiti opće uvjete.